top of page

TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO
Tác giả:  Ngô Khang Thy. (2014)

May 31, 2023

BÀI 1 : THẾ GIỚI THỜI TÂN ƯỚC

Từ Tân ước có nghĩa là Giao ước mới khác với Giao ước cũ mà Đức Chúa Trời hành động qua dân Do-thái để báo trước về việc Đấng Christ sẽ đến...

BÀI 1 : THẾ GIỚI THỜI TÂN ƯỚC

May 30, 2023

BÀI 2 : KHÁI QUÁT VỀ CÁC SÁCH PHÚC-ÂM

Dành Cho Độc Giả Người Do-thái,
- Nhấn mạnh sự Giảng Dạy của Chúa Giê-xu
- Bài Giảng trên Núi...

BÀI 2 : KHÁI QUÁT VỀ CÁC SÁCH PHÚC-ÂM

May 29, 2023

BÀI 3 : PHÚC ÂM MA-THI-Ơ

Được trích dẫn nhiều nhất.
- Có hệ thống nhất.
- Được sắp xếp rõ ràng nhất.
- Là nguồn duy nhất về một số lời dạy của Chúa Giê-xu...

BÀI 3 : PHÚC ÂM MA-THI-Ơ

May 28, 2023

BÀI 4 : PHÚC ÂM MÁC

Hội Thánh đầu tiên xem Giăng Mác là tác giả của Phúc-âm Mác. Papias cho biết Mác không được nghe hoặc theo Chúa cách riêng tư,...

BÀI 4 : PHÚC ÂM MÁC
bottom of page