top of page

I. THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM (PRESBYTERIAN)? ​* Từ ngữ “Presbyterian” ra từ tiếng Hy-lạp “Presbuteros” trong Kinh thánh Tân ước dùng chỉ về những người trưởng thành khôn ngoan được chọn để lãnh đạo Hội thánh. * Presbyterian là một hệ phái tin lành được thành lập trên lời Đức Chúa Trời theo nguyên tắc dân chủ. * Hệ phái Presbyterian có căn bản đức tin giống như các hệ phái tin lành chân chính khác. II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT TÍN HỮU TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM (PRESBYTERIAN)? ​-Tuyên xưng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. -Tin cậy vào sự chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. - Hứa nguyện đi theo Chúa và sống theo gương Ngài. -Tham gia sự thờ phượng Chúa và các sinh hoạt Hội thánh. - Bất cứ ai là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều có thể trở thành Tín hữu Tin lành Presbyterian. ​III. THẾ NÀO LÀ HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM (PRESBYTERIAN)? * Hội thánh Tin Lành Presbyterian theo thể chế dân chủ được điều hành bởi các Trưởng lão do hội chúng bầu ra * Quyền cai quản Hội thánh do Ban Chấp Hành gồm có Mục sư và các đại diện được Hội chúng bầu ra. * Ban Chấp Hành trông coi việc hằng ngày của Hội thánh và giám sát Ban Chấp sự (DEACONS) và Ban Quản Trị (TRUSTEES) * Ban Chấp sự gồm các người được bầu ra để lo mục vụ chăm sóc và từ thiện của Hội thánh. * Ban Quản Trị (trong một vài Hội thánh) gồm các người được bầu ra để phụ trách vấn đề pháp lý, tài chánh và tài sản của Hội thánh. IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG QUÁT CỦA GIÁO HỘI PRESBYTERIAN Cơ cấu tổ chức tổng quát của Giáo hội Presbyterian gồm có 4 thành phần: 1. Ban Chấp Hành (SESSION) của Hội Thánh địa phương: Gồm có Mục sư và các Trưởng lão do Hội thánh địa phương bầu chọn 2. Giáo phận (PRESBYTERY): Gồm có Mục sư và các Trưởng lão đại diện từ các Hội thánh địa phương trong giáo phận 3. Giáo Hạt (SYNOD): Gồm các Đại diện của từng Giáo phận cử ra để coi sóc các Giáo phận trong Giáo hạt. 4. Tổng Hội (GENERAL ASSEMBLY): Cai quản công việc Giáo hội toàn quốc, thành phần gồm có Mục sư và các Trưởng lão được bầu chọn từ các Giáo phận. V. LỊCH SỬ CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM (PRESBYTERIAN)? 1. HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN - Cũng như các hệ phái Tin lành khác, Hội thánh Tin lành Presbyterian bắt nguồn từ Hội thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem, Hội thánh Presbyterian hiện được nhiều người xem như là sự phục hưng của Hội thánh thời Tân ước. 2. MARTIN LUTHER - Phong trào cải chánh Tin lành tiến hành năm1517 khi Martin Luther đóng bản 95 điều cải chánh trên cửa nhà thờ tại Wittenberg, nước Đức, Luther phản đối việc lạm quyền của Giáo hoàng và kêu gọi trở lại với quyền bính trực tiếp từ ĐỨC CHÚA TRỜI. 3. JOHN CALVIN - Trở thành người Tin-lành năm 1533, ông khai sáng tư tưởng thần học hệ phái Tin lành Presbyterian, John Calvin giải thích KINH THÁNH LÀ SỰ MẶC KHẢI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, nhấn mạnh thần học: Thờ phượng_Giáo dục_Cần kiệm_Sống đạo đức và Thể chế đại diện dân chủ. Từ thành phố Geneva, nơi ông cư ngụ, quan điểm của Calvin lan rộng khắp Âu Châu. 4. JOHN-KNOX - Một người Tin lành Tô-Cách-Lan, bị bắt bớ tại quê nhà nên chạy sang Geneva và theo học với John Calvin, hồi hương năm 1559. Ông thành lập Giáo hội Tin lành Presbyterian tại Tô-Cách-Lan. 5. HỘI NGHỊ WESTMINSTER - Tại Anh Quốc Hội nghị Westminster gồm 151 vị lãnh đạo Tin lành Presbyterian cộng tác làm việc từ năm 1643 tới 1649 viết lên BẢN TÍN ĐIỀU mà Giáo hội Presbyterian ngày nay nhận là một trong các bản Tín điều căn bản của Giáo hội. 6. CUỘC CÁCH MẠNG HOA KỲ - Người Tin lành Presbyterian trốn tránh sự bắt bớ tai Âu Châu qua định cư tại Hoa Kỳ, Giáo hội Presbyterian ảnh hưởng lớn tại Hoa Kỳ đến nỗi người Anh Quốc đã gọi “Cuộc cách mạng Hoa Kỳ” là “Cuộc phản nghịch Presbyterian”, có ít nhất 14 Tín đồ Tin lành Presbyterian ký bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ (trong số đó có Mục sư Presbyterian John Witherspoon). 7. GIÁO HỘI TIN LÀNH PRESBYTERIAN TẠI HOA KỲ - Giáo phận đầu tiên được thành lập tại Philadelphia năm 1706, vào thế kỷ 19, sự bất đồng quan điểm về NÔ LỆ và TRUYỀN GIÁO đã chia Giáo hội ra làm hai nhánh: BẮC và NAM, Năm 1983, hai nhánh này đã hiệp lại thành Giáo Hội Tin Lành Presbyterian (USA). VI. NGƯỜI TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM (PRESBYTERIAN) TIN GÌ? ​Như các tín hữu hệ phái tin lành khác, người tin lành Presbyterian tin vào: * ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng Tạo Hóa dựng nên vũ trụ. * Chúa Cứu Thế Giê-xu là ĐỨC CHÚA TRỜI giáng thế làm người. * Chúa Thánh Linh là ĐỨC CHÚA TRỜI hiện diện trên trái đất và trong người tín hữu. - Hội thánh: là những người tin theo Chúa ở khắp mọi nơi và thuộc mọi thời đại. - Sự tha tội: Nhờ vào sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. * Sự sống vĩnh cửu: Được bày tỏ bởi sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. * Kinh thánh là lời Linh cảm của ĐỨC CHÚA TRỜI. Để được linh cảm và hướng dẫn trong đức tin, người Tin lành Presbyterian có 2 nguồn căn bản: 1. KINH THÁNH Người tin lành Presbyterian tin rằng: Là nguồn thẩm quyền tối cao cho đức tin và hành động của mọi người. Là lời linh cảm mà ĐỨC CHÚA TRỜI mặc khải cho mọi người. Về những người viết ra Kinh thánh: Hội thánh Presbyterian tin rằng những người viết ra Kinh thánh không phải là những người ghi chép cách máy móc Lời Chúa phán, nhưng là những người được linh cảm để Khải thị ĐỨC CHÚA TRỜI cho nhân loại. 2. BẢN TÍN ĐIỀU VÀ BẢN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN Là những văn kiện miêu tả niềm tin của Hội thánh, những bản này gồm có: * Bài Tín điều các Sứ đồ. * Bài Tín điều Nicene. * Bài tuyên xưng Scot 1560. * Bài tuyên xưng Heidelberg. * Bài tuyên xưng Helvetic I I. * Bài tuyên xưng Westminster. * Giáo lý căn bản Giản Lược (Catechism). * Giáo lý căn bản. * Bản tuyên ngôn Barmen. * Bản tuyên xưng 1967… VII. SAU ĐÂY LÀ VÀI TÍN LÝ CỦA TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM (PRESBYTERIAN)? Người Tin lành Presbyterian giảng giải Kinh thánh giống như tín hữu của các hệ phái tin lành khác, tuy nhiên mỗi người Tin lành Presbyterian cần tìm thấy niềm tin cho chính mình qua sự học hỏi, suy nghiệm và thờ phượng. 1. BA NGÔI: Đức Chúa Trời hiện hữu trong Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Chúa Cứu Thế Giê-xu) và Đức Chúa Thánh Linh. 2. CHÚA GIÊ-XU: Chúa Cứu Thế Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, Đấng bày tỏ Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. 3. THIÊN ĐÀNG: Nơi mà linh hồn của những người trung tín với Chúa, tái hợp với Đức Chúa Trời trong mối tương thông yêu thương đầm ấm. 4. ĐỊA NGỤC: Là sự phân cách khỏi Chúa, khổ hình đời này và đời sau. 5. SỰ GIÁNG SINH: Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh làm người là sự mầu nhiệm bởi quyền phép Chúa Thánh Linh và Trinh nữ Ma-ri. 6. TRINH NỮ MA-RI: Người đặc biệt được Chúa chọn để cưu-mang Đức Chúa Con, bà đáng được tôn quý. 7. SỰ SỐNG LẠI: Là sự tái hiệp của linh hồn và thân thể biến hóa vào ngày Chúa Tái lâm. 8. SỰ XƯNG TỘI: Là hành động tự nguyện xưng thẳng với Chúa, có thể có sự hiện diện của Mục sư. 9. SƯ CỨU RỖI: Là Ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu để được cứu khỏi tội lỗi và hình phạt đời đời. 10. THẬP TỰ GIÁ: Thập Tự Giá trống biểu tượng Cho Chúa Phục sinh, đã mở cửa Thiên đàng cho chúng ta. 11. HÔN NHÂN: Người tin lành Presbyterian tin rằng hôn nhân là thiêng liêng, mà Đức Chúa Trời kết hợp giữa người Nam và người Nữ. Nên hết sức cố gắng ngăn chặn ly dị bằng cách khuyến khích chuẩn bị nghiêm chỉnh kỹ lưỡng trước khi thành hôn. 12. GIÁO DỤC: Giáo hội Tin Lành Presbyterian luôn luôn đặt nặng vấn đề giáo dục của hàng giáo phẩm lẫn tín hữu. 13. HỘI THÁNH DUY NHẤT: Người tin lành Presbyterian tin rằng không một giáo hội nào được Chúa cho phép độc quyền sở hữu việc cai quản Hội Thánh. VIII. NGƯỜI TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM (PRESBYTERIAN) CÔNG NHẬN 2 THÁNH LỄ NHƯ KINH THÁNH MÔ TẢ: 1. LỄ BÁP-TÊM: Lễ Báp-têm kết hiệp chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu và làm chúng ta trở nên thành viên gia đình của Chúa, tức là Hội Thánh. * Là sự đưa nhập vào trong tập thể Hội Thánh như Chúa đã truyền dạy. * Là sự tuyên xưng đức tin mình cách công khai trước sự hiện diện của những người khác. * Không bảo đảm mình sẽ vào Thiên đàng. người được Báp-têm không có nghiã là sẽ không được cứu rỗi. * Có thể được làm bởi một Hội thánh khác, Không cần phải làm lại Báp-têm bởi Hội thánh Presbyterian. 2. LỄ TIỆC THÁNH: Lễ Tiệc Thánh là lúc làm tươi mới đức tin và thêm sức cho người nhận để chu toàn những bổn phận và đặc ơn phục vụ. * Trong Tiệc Thánh có BÁNH và RƯỢU NHO tượng trưng cho thân thể và huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu hy sinh trên Thập tự giá; nhắc nhở lại Tiệc thánh đầu tiên của Chúa với các môn đồ. cả hai tượng trưng cho giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. • Tín lý của Giáo hội Presbyterian nhấn mạnh sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong MỤC VỤ và THỜ PHƯỢNG. -MỤC VỤ: Một số người được chọn ra để quản trị các công việc Hội-thánh, chẳng hạn như: + Giảng-luận. + Dạy dỗ. + Chăm sóc. + Từ thiện. + Hành chánh quản trị. Công tác mục vụ là của tất cả thành viên trong Hội thánh chứ không phải của một nhóm đặc biệt riêng rẻ nào. -THỜ PHƯỢNG: + Các buổi lễ của Hội thánh Tin lành Presbyterian dựa theo một nghi thức được quy đinh nhưng không nhất thiết gò bó trong khuôn khổ. + Dựa trên căn bản dân chủ của Hội thánh, nghi thức thờ phượng của mỗi Hội thánh có thể khác nhau. + Đọc và giải nghĩa Kinh thánh cách cẩn trọng là những điều thiết yếu của sự thờ phượng. + Nghi thức được hoạch định để bao gồm toàn thể hội chúng vào trong sự thờ phượng, cũng như mục vụ của Hội thánh, bao gồm tất cả thành viên. Hội thánh Tin lành Presbyterian đích thực là những con người như: + Các vị Trưởng lão. + Các vị Mục sư. + Các vị Chấp-sự. + Các vị Quản-trị Hội-thánh. + John Calvin. + John Knox. + John Witherspoon. + và tất cả chúng ta Đối với tất cả những người Tin-lành Presbyterian thì sống đức tin có nghiã là: * Giữ những nếp sống Cơ đốc nhân như là đi nhà thờ, đọc Kinh thánh, cầu nguyện cách đều đặn, cùng tham gia vào trong các sinh hoạt và công tác của Hội thánh. * Nêu gương sống tốt cho thế gian, như một người cố gắng phấn đấu để mỗi ngày một xứng đáng với Chúa hơn. - Dâng hiến cách đều đặn: Thời giờ, Tiền bạc và Khả năng mà Chúa đã ban cho mình. * Để ý quan tâm và hổ trợ các công việc Chúa khắp nơi trên Thế giới. *** BÀI CẦU NGUYỆN CHÚA DẠY: ​“Lạy Cha chúng con trên trời, nguyện Danh Cha được Thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn hằng ngày, Xin tha tội chúng con cũng như chúng con tha người mắc tội với chúng con, xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi tà ác. Vì Nước, Quyền và Vinh Hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.” *** ​ TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ: “Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con một của Đức Chúa Trời và là Chúa chúng ta; Ngài được thọ thai bởi Chúa Thánh Linh, sinh bởi trinh nữ Ma-ri, chịu khổ nạn dưới tay Bôn-ti-phi-lát, chịu đóng đinh trên Thập tự giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại; Ngài về trời, Ngự bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha; Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống cùng kẻ chết. Tôi tin Đức Chúa Thánh Linh. Tôi tin Hội thánh phổ thông, sự hiệp thông của các Thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời. Amen.”  ​Garden Grove, California

bottom of page