top of page

MỤC LỤC

Hung Tran

Jun 30, 2023

Lịch Sử Hội Thánh - Tác giả: Donald D.SmeetonI. THỜI KỲ CÁC SỨ-ĐỒ (Năm 30 Đến 100 Tây Lịch)

1. Cơ-Đốc Giáo Phôi Thai.

2. Một Niềm Tin Khác Thường Xuất Hiện.

3. Việc Viết Thành Sách Tân Ước.

4. Cơ-Đốc Giáo Do-Thái.


II. XÁC NHẬN VÀ BẢO VỆ NIỀM TIN (Năm 100 Đến 300)

5. Tình Trạng Thế Giới Khi Cơ-Đốc Giáo Xuất Hiện.

6. Những Đụng Độ Ban Đầu Với Tà Giáo.

7. Kinh Thanh Cơ-Đốc Xuất Hiện.

8. Hội Thánh Sau Cơn Bắt Bớ.

9. Những Phụ Giáo Của Hội Thánh.


III. HỘI THÁNH THẮNG LỢI (Năm 300 Đến 500)

10. Cơ-Đốc Giáo Trở Thành Tôn Giáo Của Đế Quốc La-Mã.

11. Tín Điều Và Kinh Thánh.

12. Hội Thánh Và Sự Thờ Phượng.

13. Những Giảng Sư Và Người Lãnh Đạo Nổi Danh.

14. Thể Chế Tu Viện Lúc Ban Đầu.

15. Hội Thánh Bành Trướng.


IV. THỜI TRUNG CỔ (Năm 500 Đến 1500)

16. Tình Hình H.T. Sau Khi Đế Quốc La Mã Suy Sụp.

17. Chế Độ Tu Viện.

18. Học Thuật Và Triết Lý Trung Cổ.

19. Chế Độ Giáo Hoàng.

20. Các Cuộc Thánh Chiến.

21. Kinh Thánh.


V. CÁC H.T. CHÍNH THỐNG MIỀN ĐÔNG (Năm 1054 Đến 1980)

22. Đông Tây Xung Đột.

23. Đế Quốc Phương Đông Và Hội Thánh.

24. Những Thành Quả Và Thất Bại Của Miền Đông.

25. Hội Thánh Chính Thống Đông Phương Ngày Nay.


VI. THỜI KỲ CẢI CHÁNH (Năm 1500 Đến 1600)

26. Những Làn Gió Cách Tân.

27. Desiderlus Eramus (1483-1536).

28. Martin Luther ( 1483-1546).

29. John Calvin ( 1509-1564).

30. H.T. Anh Quốc Và Vua Henry VIII( 1509-1547).

31. Hai Triều Đại Edward VI Và Mary(1547-1548). Trang 108

32. Công Cuộc Hòa Giải Của Nữ Hoàng Elizabeth.

33. Cuộc Cải Cách Trong Hội Thánh Công Giáo La Mã.


VII. CƠ-ĐỐC GIÁO HIỆN ĐẠI

34. Tình Hình Sau Cuộc Cải Cách.

35. Cơ-Đốc Giáo Vào Mỹ Châu.

36. Cộng Đồng Cơ-Đốc Giáo Ngày Nay.


* MỘT SỐ NIÊN ĐẠI CẦN NHỚ


- Giáo Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem.

- Hoàng Đế Nero bắt bớ Hội Thánh.

- Polycarp tử đạo.

161 - 180 Hoàng Đế Marcus Aurelius

249 - 251 Hoàng Đế Decius

284 - 305 Hoàng Đế Diocletian

- Giáo Hội Nghị Carthage.

- Sắc lệnh Mi-lan.

- Constantine trọn quyền.

325 Giáo Hội Nghị tại Nicaea

361 - 363 Hoàng Đế Julian


* MỘT SỐ DANH XƯNG TRONG LỊCH SỬ HỘI THÁNH CẦN NHỚ

- Ê-tiên

- Phao-lô

- Irenaeus

- Justin Marty

- Marcion

- Ignatius

- Polycarp

- Hoàng Đế (Emperor) Marcus Aurelius

- Hoàng Đế (Emperor) Decius

- Hoàng Đế (Emperor) Diocletian

- Giám Mục Papias

- Cyprian

- Clement of Alexandria

- Origen

- Hoàng Đế (Emperor) Constantine

- Sắc lệnh Milan 313

- Codex Vaticanus

- Codex Sinaitius

- Hoàng Đế (Emperor) Julian

- Hoàng Đế (Emperor) Teodosius

- Arius

- Athanius

- Tín Điều của Hội Đồng Nicaea

- Jerome (340 - 420)

- Vulgate

- Augustine

- John Chrysotom

- Ambrose

- Pelagius

- Alaric

- Anthony

- Pachominus

- Basil, Giám mục Caeserea

- Ulfilas

- Patrick

- Clovis

- Attila

- Benedict

- Columba

- Boniface

- St. Bernard

- Dominic

- Francis of Asisi

- Thomas Aquinas

- William of Ockham

- Roger Bacon

- Bonaventura

- Giáo hoàng Gregory the Great

- Charlemage

- Giáo Hoàng Gregory VII (Hildebrand)

- John Wycliff

- Tu sĩ Lollard

- John Huss

- Desiderius Erasmus

- Martin Luther

- Philip Melanchthon

- Jone Calvin

- Henry VIII

- Thomas Cranmer

- Thomas More

- Cromwell

- William Tyndale

- Vua Jame I

- IgnatiusLoyola

- Roger William

- Francis Makemie

- Geoge Fox

- William Oenn

- John Wesley

- Thomas Coke

- Francis Asbury

- Thomas Campbells

- (Năm 30 đến 100 Tây Lịch)
bottom of page