top of page

LỊCH SỬ HỘI THÁNH
Tác giả: Donald D.Smeeton

Jun 30, 2023

MỤC LỤC

Lịch Sử Hội Thánh - Tác giả: Donald D.Smeeton

MỤC LỤC

Jun 29, 2023

THỜI KỲ CÁC SỨ-ĐỒ (Năm 30 Đến 100 Tây Lịch)

Khi bóng tối bao phủ mịt mù trên thành Giê-ru-sa-lem chiều thứ sáu ấy, sau khi Chúa Giê-xu đã chịu hình trên đồi sọ, thì sứ mạng của Ngài dường như đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn...

THỜI KỲ CÁC SỨ-ĐỒ (Năm 30 Đến 100 Tây Lịch)

Jun 28, 2023

XÁC NHẬN VÀ BẢO VỆ NIỀM TIN (Năm 100 Đến 300)

Bấy giờ Đế quốc La-mã có uy quyền nhất. Với quân lực mạnh và chính trị xảo quyệt. Đế quốc La-mã tuy gọi là hợp nhất nhiều dân tộc khác nhau...

XÁC NHẬN VÀ BẢO VỆ NIỀM TIN (Năm 100 Đến 300)

Jun 27, 2023

HỘI THÁNH THẮNG LỢI (Năm 300 Đến 500)

Đầu thế kỷ thứ 4, mặc dầu bị bắt bớ, Cơ-đốc giáo đã trở thành một lực lượng sống động trong Đế quốc...

HỘI THÁNH THẮNG LỢI (Năm 300 Đến 500)
bottom of page