top of page

NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC LINH HỒN
Tác giả: Dag Heward-Mills

Dag Heward-Mills là tác giả của nhiều đầu sách, bao gồm tác phẩm bán chạy “Trung Thành và Bất Trung”. Ông là mục sư sáng lập hệ phái Lighthouse Chapel International với hơn 2.000 Hội Thánh trực thuộc.
Dag Heward-Mills là nhà truyền giáo quốc tế, người hầu việc Chúa trong chức vụ Healing Jesus Crusades (Truyền Giảng Chữa Lành Trong Danh Chúa Jêsus), diễn giả tại nhiều sự kiện Cơ Đốc khắp nơi trên thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.daghewardmills.org.

Apr 30, 2023

Lời Giới Thiệu

Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn
Tác giả: Dag Heward-Mills

Lời Giới Thiệu

Apr 29, 2023

Chương 1: 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (1)

Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn
Tác giả: Dag Heward-Mills

Chương 1: 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (1)

Apr 28, 2023

Chương 1: 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (2)

Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn
Tác giả: Dag Heward-Mills

Chương 1: 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (2)
bottom of page