top of page

GIÁO LÝ CĂN BẢN
Dựa trên cuốn Phước-Âm Yếu Chỉ​ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

 

Jun 30, 2023

BÀI 1 : ĐỨC CHÚA TRỜI - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Câu gốc của bài học: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30). 

“Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:10b).

BÀI 1 : ĐỨC CHÚA TRỜI - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Jun 29, 2023

Bài 2 : KINH THÁNH - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Câu gốc của bài học: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Tim 3:16).

Bài 2 : KINH THÁNH - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Jun 28, 2023

Bài 3 : SỰ SÁNG TẠO VÀ CON NGƯỜI - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Câu gốc của bài học: “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến” (Hê-bơ-rơ 11:3).

Bài 3 : SỰ SÁNG TẠO VÀ CON NGƯỜI - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Jun 27, 2023

Bài 4 : CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Câu gốc của bài học: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, là người.” (I Ti-mô-thê 2:5)

Bài 4 : CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU - GIÁO LÝ CĂN BẢN
bottom of page