top of page

TƯƠNG GIAO

May 18, 2024

Những Lời Cầu Nguyện Đức Chúa Trời Nhậm

Nhưng không phải mọi điều tôi cầu nguyện đều được nhậm lời một cách mau mắn. Sự trả lời lớn nhất cho sự cầu nguyện thường đến khi đầu tiên là có một sự nặng nề mạnh mẽ cho sự việc mà tôi đang cầu nguyện...

Những Lời Cầu Nguyện Đức Chúa Trời Nhậm

Feb 18, 2024

Hãy Nói Với Ngài...

Kinh Thánh ghi nhiều trường hợp trong đó Chúa nói chuyện với người ta. Nhưng không ghi lại nhiều trường hợp trong đó người ta đã đến cùng Chúa để nói với Ngài một cái gì đó...

Hãy Nói Với Ngài...

Dec 1, 2023

Dọn Đường Cho Chúa

Cựu-ước đã được viết ra để gióng lên một hồi chuông báo trước về Đấng Christ và để mở đường cho Đấng Christ hiện đến...

Dọn Đường Cho Chúa

Mar 17, 2023

Đức Chúa Trời Tìm Kiếm Loài Người

Con người tìm kiếm những gì Đức Chúa Trời có, chứ không phải chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thì theo đuổi chúng ta, những con người...

Đức Chúa Trời Tìm Kiếm Loài Người
bottom of page