top of page

TƯƠNG GIAO

Dec 1, 2023

Dọn Đường Cho Chúa

Cựu ước đã được viết ra để gióng lên một hồi chuông báo trước về Đấng Christ và để mở đường cho Đấng Christ hiện đến...

Dọn Đường Cho Chúa

Mar 17, 2023

Đức Chúa Trời Tìm Kiếm Loài Người

Con người tìm kiếm những gì Đức Chúa Trời có, chứ không phải chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thì theo đuổi chúng ta, những con người...

Đức Chúa Trời Tìm Kiếm Loài Người
bottom of page