top of page

Bạn Có Tin ?

Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! Giăng 20:29
Bạn Có Tin ?
bottom of page