top of page

PHIM CƠ-ĐỐC

Cuộc Chiến Giữa David Và Goliat

Cuộc Chiến Giữa David Và Goliat

Phim được dàn dựng trong niềm tin vào Kinh Thánh Cựu-ước.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 10

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 10

Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Tân-ước.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 7

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 7

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Cựu-ước và Tân-ước.
• Đấng Mê-si-a Con Thiên Chúa Xuống Trần Gian.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 4

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 4

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Cựu-ước.
• Vua Đa-vít.

Cuộc Đời Chúa Giê-xu

Cuộc Đời Chúa Giê-xu

Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Tân-ước.

Mũi Giáo

Mũi Giáo

Phim được dàn dựng trong niềm tin vào Kinh Thánh Tân-ước.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 9

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 9

Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Tân-ước.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 6

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 6

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Cựu-ước.
• Đấng Mê-si-a Con Thiên Chúa Xuống Trần Gian.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 3

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 3

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Cựu-ước.
• Miền Đất Hứa Của Dân Y-sơ-ra-ên.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 1

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 1

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Cựu-ước.
• Thiên Chúa Sáng Tạo _Tàu Nô-ê_Tổ Phụ Áp-ra-ham.

Bạn Có Tin ?

Bạn Có Tin ?

Phim được dàn dựng trong niềm tin vào Kinh Thánh Tân-ước.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 8

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 8

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Tân-ước.
• Chúa Giê-xu.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 5

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 5

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Cựu-ước.
• Tiên Tri Đa-ni-ên.

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 2

Thánh Kinh Lược Truyện - tập 2

• Phim được dàn dựng trong Kinh Thánh Cựu-ước.
• Ông Môi-sê Đưa Dân Y-sơ-ra-ên Ra Khỏi Đất Ai-cập.

bottom of page