top of page

Cuộc Đời Chúa Giê-xu

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16
Cuộc Đời Chúa Giê-xu
bottom of page