top of page

51. Phải Tin Theo Chúa Mới Được Phước

CHÂN GIẢ LUẬN

51. Phải Tin Theo Chúa Mới Được Phước


Hỏi: Trong số những người không tin theo Đức Chúa Giê-xu, cũng có nhiều người rất tốt. Mặc dù không thờ lạy Đức Chúa Trời, không nhờ vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu, nhưng một người sống có đạo lý, làm nhiều việc thiện, đóng góp nhiều công ích cho xã hội, làm nhiều việc phúc đức như vậy, sau khi chết có được hưởng phúc nơi thiên đàng không? 


Đáp: Xin thưa, chắc chắn là không! Vì đó chỉ là những công việc thuộc về đời này, đời này sẽ báo trả cho những công trạng đó. Còn đối với Trời, tội lỗi chưa được giải quyết. Chúng tôi xin nêu lên một thí dụ cụ thể: Là công dân của một quốc gia, muốn được quốc gia ấy ghi công và ban thưởng, trước tiên, phải là người trung thành với quốc gia của mình, tuân giữ luật pháp quốc gia. 

Cũng như vậy, một người con, muốn nhận được tình thương yêu của cha mẹ, phải vâng lời và hiếu thảo cha mẹ. Bằng không, đối với tổ quốc thì bất trung, đối với cha mẹ thì bất hiếu, chẳng những không được tổ quốc ghi công ban thưởng, không được cha mẹ quý yêu, mà ngược lại còn bị hình phạt, và bị ghét bỏ. 

Nếu như một người công dân có đạo đức, được sự quý trọng của xã hội, được ca tụng công đức, nhưng lại là người bất trung với tổ quốc, như vậy, có được tổ quốc ghi công không? Lại có một người con, đối xử với bạn bè rất tốt, hàng xóm láng giềng không ai phiền hà, nhưng không hiếu thuận với cha mẹ, thì cha mẹ có yêu được không? Chắc là chính phủ và cha mẹ không thương những người ấy. 

Đức Chúa Trời đối với kẻ không tin cũng vậy, những người không thờ lạy Đức Chúa Trời, không nhận công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu, thì dù có làm bao nhiêu việc lành đi chăng nữa cũng không thể nào đến được nước trời để hưởng phúc. Vả lại, có những người làm từ thiện vì mục đích muốn đạt danh tiếng đời này chứ không phải xuất phát từ tình thương. Nếu làm việc thiện với mục đích để có nhiều người biết đến tên tuổi của mình thì mục đích ấy đã đạt được trong đời này rồi, không thể trông mong được nhận sự báo trả nào khác từ Chúa được nữa. 

Người nào thông suốt ý nghĩa lẽ ấy, nên nhanh chóng tìm vào cửa Ân Điển của Chúa Cứu Thế, là Đức Chúa Giê-xu để được tha tội. Đấy là phương cách duy nhất để được vào nước trời. Ân Điển là ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại tội lỗi phương cách thoát khỏi án phạt của tội lỗi và được hưởng sự sống đời đời phước hạnh trong Nước Trời.bottom of page