top of page
    ISOM CẤP 5 - Sống Để Ban Cho
    (Living To Give)

Hung Tran

Jun 29, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Mục sư Wayne Myers)Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quý mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác. Ông thách thức những tín hữu hãy sống đề ban cho giống như Chúa Giê-xu.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E2.1 Nếp Sống Tối Đa.

E2.2 Cách Để Bắt Đầu Một Nếp Sống Ban Cho.

E2.3 Trao Đổi Của Cải Trần Gian.

E2.4 Sống Và Cho Vượt Trên Khả Năng.

E2.5 Đức Chúa Trời Có Thể Không? Đức Chúa Trời Có Thể.

 
PHẦN 1: NẾP SỐNG TỐI ĐA


LỜI GIỚI THIỆU


Một vài người nghĩ rằng loại sứ điệp này chỉ có tác dụng tại Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng tôi đã thấy nó đơm hoa kết trái tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới mà ở đó lẽ thật này đã được rao truyền.


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh thánh: Mac Mc 10:35-45


“35 Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. 36 Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? 37 Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. 38 Nhưng Đức Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-tem ta chịu chăng? 39 Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-tem ta chịu; 40 nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. 41 Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng. 42 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. 43 Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; 44 còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. 45 Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”


I. MỘT BÍ QUYẾT ĐỂ CHIA XẺ


Ở đây chúng ta thấy bí quyết của một nếp sống giải phóng bạn khỏi nhiều trói buộc mà thế gian này gắn trên bạn.

Bí quyết là:

1. Sống để ban cho từ tận đáy lòng.

2. Sống để chúc phước.

3. Sống để phục vụ.

4. Sống để ban cho.

A. Sống như Chúa Jêsus đã sống (10:45)

1. Ngài là mẫu mực của chúng ta.

2. Ngài đã phó chính mình

3. Chúng ta phải noi dấu chân Ngài.

B. Ban cho là bản chất của Đức Chúa Trời (GiGa 3:16 )

1. Đức Chúa Trời đã ban cho điều gì? Con một của Ngài.

2. Tại sao? Để cứu chuộc nhân loại hư mất.

3. Khi chúng ta học tập một đời sống trong một chiều kích hoàn toàn mới mẻ của cuộc sống.

4. Đó là một cuộc sống đầy vui mừng, phước hạnh và tự do.

5. Đó là một cuộc sống ban phước cho người khác.

C. Sống như Hội thánh đầu tiên đã sống.(Công Cv 4:32-37)

1. Trong bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Anh, chúng ta tìm thấy tư liệu “phục vụ” và “sự phục vụ” hơn 1400 lần. Chúng ta cũng gặp từ liệu “ban cho” 816 lần.

2. Vì vậy, sống để ban cho phải là một lối sống chứ không phải là cái gì đó bạn thỉnh thoảng nghe hay làm.

3. Sống như tất cả các Giáo sĩ vĩ đại đã sống.

Điều Chúa Jêsus đang nói ở đây là sự vĩ đại đến từ sự ban cho. Những con người như William Carey, David Livingstone, AdoriramJudson và John Gaddy đều đã sống để ban cho.


II. NGOÀI TIỀN BẠC RA, CHÚNG TA CÓ NHIỀU ĐIỀU ĐỂ BAN CHO


A. Chúng ta có thể cho:

1. Một nụ cười hay một cái ôm Cơ-đốc.

2. Một lời cầu nguyện.

3. Một cuộc thăm viếng người đau ốm hay ở trong tù.

B. Các tín hữu Ma-xê-đoan là những người ban cho rời rộng. (II Cor 2Cr 8:1-5 )

1. Họ dâng chính mình họ trước.

2. Đức Chúa Trời muốn cả con người chúng ta trước hết trước khi Ngài có thể nhận lấy các của dâng bằng tiền bạc của chúng ta.

C. Món quà quý giá nhất từ một bà nông dân ở Mexico.


III. KHÔNG THỂ TÁCH BIỆT ĐỜI SỐNG THUỘC LINH KHỎI CỦA CẢI VẬT CHẤT CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC (Mat Mt 6:21; Mac Mc 8:34-36 )


A. Chúng ta không thể nào đem của cải của mình theo khi chúng ta ra đi được.

Mọi việc lương thiện, mọi lời cầu nguyện và mọi món quà chúng ta dâng đều đang được các thiên sứ trên trời ghi chép hết.

B. Chúng ta có thể gởi tặng phẩm của chúng ta lên thiên đàng trước. (Mat Mt 6:19, 20).

C. Chúng ta sẽ được ban thưởng tùy theo công việc của chúng ta. (KhKh 22:12)

Sự cứu chuộc linh hồn là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Nhưng các phần thưởng sẽ dựa trên sự trung tín của chúng ta đối với những công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm.


IV. CHỈ CÓ HAI VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI (Công Cv 9:3-6 )

A. Biết Chúa.

B. Làm theo ý muốn của Chúa.

1. Đó là lẽ sống duy nhất bạn cần cho cuộc đời.

2. Đức Chúa Trời sẽ tính luôn sự phục vụ thường nhật của chúng ta đối với những người cần chúng ta.

3. Lợi gì chăng khi có tất cả của cải trần gian mà chẳng có bình an trong cõi lòng

4. Thật hạnh phúc thay cho chúng ta khi có bình an trong tâm hồn dầu chẳng có nhiều của cải trần gian.

5. Bình an đến từ một mối tương giao chứ không bởi những của cải.


V. KHI CẦN PHẢI DÂNG HIẾN THÌ PHẦN MƯỜI CHÍNH LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU


A. Nếu bạn chỉ mới dâng phần mười sau khi bạn đã biết Chúa 10 năm thì bạn đã tụt hậu rồi.

1. Rất nhiều người đã trưởng thành trong nhiều lãnh vực của cuộc sống cơ đốc của họ.

2. Nhưng đối với quyền quản gia của họ liên quan đến tài sản thuộc về đất này thì họ không tăng trưởng với cùng một tốc độ.

3. “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao?”(Mat Mt 3:8-12).

Câu chuyện về một người đàn ông không muốn dâng phần mười.

B. Người không muốn dâng phần mười của mình là người bất tuân Đức Chúa Trời và khước từ đức tin của mình.

1. Sự bất tuân phá hủy đức tin.

2. Ít là nhiều khi có Đức Chúa Trời trong đó và nhiều là chẳng có gì cả khi không có phước của Đức Chúa Trời.

3. Nếu bạn không phải là người dâng phần mười thì bạn đã chưa bắt đầu biết quản gia là gì cả.


KẾT LUẬN (Tóm lược)


Đức Chúa Trời có thể đáp ứng những nhu cầu của bạn. Hãy tin cậy Ngài. Hãy quyết định làm một đầy tớ trung tín giống như là bạn chưa từng làm trước kia. Sau đó hãy bắt đầu gieo những hạt giống. Mọi sự bạn có trong tay là một hạt giống. Mọi sự trong bàn tay của Đức Chúa Trời là mùa gặt. Khi nào hạt giống chưa rời khỏi tay bạn thì nó sẽ không bao giờ tự mình tái sản sinh được.


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn về bí quyết để có một cuộc đời hạnh phúc như đã được dạy trong bài học này.

Bạn sẽ thực hành bí quyết này trong cuộc sống bạn ra sao?

Hãy thảo luận một vài điều mà bạn có thể ban cho trên một nền tảng có nguyên tắc. Hãy chia xẻ với nhau những nhu cầu và những nan đề mà bạn có thể có trong đời sống. Rồi hãy xem xét trong tinh thần cầu nguyện phương cách mà mỗi người trong các bạn có thể giúp đỡ và khích lệ nhau trong những lĩnh vực nhu cầu đó.


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy nghiên cứu II Côr 8 và 9, rồi lập bố cục sự dạy dỗ của Phao-lô về sự dâng hiến trong những đoạn Kinh Thánh này.

 
PHẦN 2: CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT NẾP SỐNG BAN CHO


LỜI GIỚI THIỆU


Trong bài trước tôi đã chia sẻ một vài điều trong những niềm vui và phước hạnh của một đời sống ban cho: Một nếp sống giống nếp sống của Chúa Jêsus (Mac Mc10:45).

Tôi cũng đã giải thích những phước hạnh của việc bắt đầu trở nên một người dâng phần mười là bước khởi đầu trong nếp sống ban cho này.

Nếu một Cơ-đốc nhân không dâng phần mười thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không muốn anh ta là láng giềng của tôi. Nếu anh ta đang ăn trộm của Chúa thì anh ta cũng có thể sẽ ăn trộm cái gì đó từ nhà chúng ta nữa. Trong bài này, tôi muốn hướng dẫn bạn làm thế nào để bắt đầu một nếp sống ban cho.


DÀN Ý BÀI HỌC


Kinh thánh: I Su1Sb 29:12-14

“12 Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. 13 Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. 14 Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.”


Trong phân đoạn kinh thánh này Đa-vít đang dâng một của lễ để xây dựng đền thờ Sa-lô-môn. Vua Đa-vít cũng để lại một tấm gương ông đã dâng 115 tấn vàng từ kho riêng của Ông. Rồi sau đó tất cả mọi người bắt đầu dâng hiến. Ông cho chúng ta nguồn giàu có và danh dự một cách rõ ràng.


I. HÃY NHẬN THỨC RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SỠ HỮU CHỦ THỰC SỰ CỦA CUỘC ĐỜI VÀ CỦA CẢI CHÚNG TA.


Chúng ta chỉ là những người quản lý (I Cor1Cr 4:1, 2; 6:9) Lời Kinh Thánh dạy ở đây rất rõ ràng rằng chúng ta chỉ là những người quản lý đối với những gì chúng ta tưởng là của chúng ta.

A. Đức Chúa Trời là sỡ hữu chủ thực sự.

Nếu chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta chẳng có vấn đề gì cả khi phải trả lại cho Đức Chúa Trời những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Ai đã ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều (LuLc 12:48 )

B. Chúng ta phải tính sổ với Đức Chúa Trời về mọi thứ bao gồm mọi tài năng và tài sản thuộc về đất mà chúng ta tưởng là của chúng ta. Hãy đáp ứng nhu cầu của người khác.


II. HÃY BẮT ĐẦU BẰNG MỘT ĐỜI SỐNG BAN CHO VỚI NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ TRONG HIỆN TẠI


A. Phi-e-rơ và người què. (Công Cv 3:6 )

B. Miếng bánh cuối cùng của người góa bụa.(I Vua 1V 17:8-16)

Bà đã ban cho những gì Bà có với một sự hy sinh lớn lao. Tuy nhiên Bà đã giải quyết được nan đề của mình.

C. Bữa ăn trưa của một cậu bé. (GiGa 6:9)

Ít là nhiều khi có những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Tiền bạc là một đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ tàn bạo và đáng gớm. Nếu chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tôn vinh chúng ta.


III. HÃY BAN PHÁT VỚI MỘT TẤM LÒNG BIẾT ƠN (LuLc 7:46-50 )


Lòng biết ơn phải được diễn tả bằng việc làm chứ không chỉ bằng lời nói.

Người đàn bà rửa chân Chúa Jêsus.

Mỗi Cơ-đốc nhân phải có lòng biết ơn.


IV. HÃY BAN CHO VỚI NHỮNG ĐỘNG CƠ ĐÚNG ĐẮN (CoCl 3:17, 23, 24 )


Mọi việc chúng ta làm phải nhằm mục đích quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời chúng ta. Sự ban cho phải là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.


V. HÃY BAN CHO VỚI NIỀM VUI MỪNG VÀ LÒNG RỘNG RÃI (IICo 2Cr 9:6-10)


Sự ban cho của chúng ta phải có một tấm lòng vui mừng. Mỗi tặng phẩm là một hạt giống được gieo ra. Chúng ta sẽ gặt hái những gì chúng ta gieo ra.

Ví dụ : Việc bắt khỉ ở Brazil.

Đây là việc làm tiêu biểu của nhiều Cơ-đốc nhân (ChCn 11:24-25 )

Tinh thần keo kiệt bủn xỉn không có chổ trong cuộc đời một Cơ-đốc nhân.


VI. HÃY BAN CHO TRONG ĐỨC TIN (LuLc 6:38 )


Rất nhiều ngươì cho rằng: “khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta đừng mongchờ nhận lại bất cứ điều chi.”

Sự thật là họ đang khước từ lời của Đức Chúa Trời.

A. Đức Chúa Trời đã thiết lập luật gặt gái.

Khi chúng ta ban cho chúng ta cần mong đợi hai điều:

1. Tặng phẩm của chúng ta sẽ đáp ứng một nhu cầu. Chúng ta sẽ nhận lãnh một vụ thu hoạch (mùa gặt) hầu cho chúng ta có thể có nhiều hơn để gieo ra.

2. Nếu bạn mong muốn Đức Chúa Trời làm một điều gì đó cho bạn thì bạn hãy làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời là những việc bạn chưa bao giờ làm trước kia. Hãy bước vào chiều kích này của đới sống ban cho. Hãy bước vào nếp sống chiến thắng và vinh hiển này. Nó có hiệu quả đấy!

B. Sự ban cho bởi Đức tin vâng phục và sáng tạo.

Sự ban cho bởi đức tin vâng phục là ban phát (giải phóng, cởi trói cho) điều gì đó mà bạn có. Sự ban cho bởi đức tin sáng tạo là tin cậy Đức Chúa Trời về điều gì đó mà chỉ có đức tin nơi Đức Chúa Trời mới có thể sản sinh ra được.

Ví dụ: thịt cho một buổi lễ.

Hãy sống để ban cho rồi bạn sẽ không bao giờ sống để thiếu bất cứ điều tốt lành nào nữa.


THẢO LUẬN NHÓM


Trong việc bắt đầu một nếp sống ban cho trong một Hội thánh hay một chức vụ Cơ-đốc, tấm gương phải đến từ đâu?

Tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự của Ngài?

Hãy thảo luận sự khác nhau giữ sự dâng hiến với những động cơ sai lầm và sự dâng hiến với niềm trông mong một vụ thu hoạch. Hãy dành ra một vài phút để những người mà những nhu cầu của họ đã được đáp ứng trong tuần trước làm chứng lại cho người khác trong nhóm tuần này.


TỰ NGHIÊN CỨU


Nếp sống của bạn phản chiếu nếp sống của một người ban cho hay của một người nhận lãnh?

Hãy liệt kê ra những gì bạn có mà bạn có thể ban cho.

Hãy liệt kê ra những gì bạn không có nhưng vì cớ đó bạn muốn tin cậy Đức Chúa Trời để bạn có thể ban cho người khác. Hãy cầu nguyện cho việc đó và hãy tập luyện đức tin sáng tạo.

 
PHẦN 3: TRAO ĐỔI CỦA CẢI TRẦN GIAN


LỜI GIỚI THIỆU


* Chúng ta phải để mắt tập trung vào những việc vĩnh cửu như Môi-se đã làm trong HeDt 11:24-27. Ông đã thấy Đấng không thể thấy được.

* Sứ đồ Phao-lô đã thấy điều tương tự như thế trong Phi Pl 3:7, 8. Ông đã thấy những gì vượt lên trên những giá trị trần gian.

* Trước giả thư Hê-bơ-rơ đã thấy điều này trong HeDt12:1-3.

* Phao-lô đã cầu nguyện cho Hội thánh Ê-phê-sô trong Eph Ep 1:18 hầu cho họ có thể thấy được những giàu có đích thực.


DÀN Ý BÀI HỌC


Kinh thánh: Mat Mt 6:19-21

“19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”

và II Co 2Cr 4:15-18.

“15 Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

16 Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”


I. NHIỀU CƠ-ĐỐC NHÂN ĐANG ĐAU KHỔ TỪ CÁI NHÌN THUỘC LINH NGHÈO NÀN.


A. Những con người với cái nhìn khác nhau:

1. Người cận thị phải để cuốn sách gần mắt mình trước khi họ có thể thấy được.

2. Người viễn thị có thể thấy từ xa nhưng không thể thấy gần kề.

3. Người mắt xếch.

4. Người với thị lực 20/20.

5. Người với con mắt có viễn vọng kính hay con mắt của chim đại bàng.

B. Ứng dụng thuộc linh:

1. Một Cơ-đốc nhân cận thị chỉ ôm lấy những gì tạm bợ như là anh ta đang có 1000 năm hưởng thụ.

2. Một Cơ-đốc nhân viễn thị có thể nhìn thấy những điều ở trên trời nhưng không thấy nhu cầu của người lân cận mình.

3. Một Cơ-đốc nhân mắt xếch là người không muốn mất đi bất cứ thứ gì ở dưới đất này hay ở trên trời kia. Nhưng anh ta lại chẳng hưởng lấy thế giới nào cả. C S Lewis nói: “hãy hướng về trời rồi bạn sẽ có trái đất được ném trong đó, hãy hướng về đất rồi bạn sẽ mất tất cả hai.”

4. Những Cơ-đốc nhân với thị lực 20/20 thì luôn luôn có mặt. Họ là những người trung tín vì họ là những người dâng phần mười. Người có mắt của chim đai bàng hay con mắt có viễn vọng kính là những người có thể nhìn thấy cả đời tạm này lẫn cõi đời đời. Họ đang thâu trữ kho báu trên thiên đàng mỗi ngày của cuộc đời mình.


II. ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BAN PHƯỚC CHO CHÚNG TA NHƯNG CHÚNG TA PHẢI BIẾT TẠI SAO MÌNH ĐANG ĐƯỢC BAN PHƯỚC (Thi Tv 1:1-3;PhuDnl 28:1-14; IIIGi 3Ga 1:2; ChCn 10:20)


A. Chúng ta được ban phước để ban phước cho người khác.

Hãy vui hưởng những ơn phước của Đức Chúa Trời nhưng đừng trở nên say mê. (Gia Gc 1:16,17)

B. Những giàu có thiên sứ hiến dâng có thể hủy diệt một con người. (TrGv 5:13; ChCn10:22)

Phao-lô cảnh cáo lòng tham muốn trở nên giàu có. (ITi1Tm 6:6-12 )

Có một người đã nói: “khi một người thịng vượng, hoặc là Đức Chúa Trời có được một người bạn hoặc là Sa-tan tóm được một tên ngốc.”

C. Ngụ ngôn người gieo giống của Chúa Jêsus. (LuLc 3:14)

Thế gian này là một kẻ lừa gạt, nó dâng cho bạn những gì nó không thể cho bạn. Tiền bạc có thể mua cho bạn mọi thứ trừ hạnh phúc, nó có thể đưa bạn đi mọi nơi trừ thiên đàng. Từ “tiền” được dùng 2085 lần trong Kinh Thánh. Minh họa từ một con gà mái và một con heo. Nhiều người có thể ban một của dâng nhưng họ không thể tận hiến.

D. Chúa Jêsus ra lệnh cho chúng ta phải thâu chứa của cải trên trời.


III. NHỮNG LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĐỔI NHỮNG CỦA CẢI TRẦN GIAN ĐỂ LẤY NHỮNG KHO BÁU VÔ TẬN.


A. Chúa Jêsus ra lệnh cho chúng ta (Mat Mt 6:19, 20)

Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó trong đời này.

Bạn không thể chuyển của cải trần gian từ ngân hàng dưới đất này lên trời được.

Ví dụ: giấc mơ của một phụ nữ giàu có.

Nếu chúng ta làm điều đó Đức Chúa Trời bảo đảm (cam đoan) là sẽ chu cấp miếng ăn hằng ngày của chúng ta (6:33)

B. Nền kinh tế thế gian này đang sụp đổ nhanh chóng: Chừng nào bạn chưa học được nghệ thuật ban cho thì chừng đó bạn chưa có thể ban cho. Khi nào bạn học được rồi thì bạn sẽ vui mừng về nó (Thi Tv 27:4 )

Nếu Phúc-âm này chưa thay đổi được bạn thì Phúc-âm đó chưa đụng chạm đến bạn.

C. Câu chuyện người Sa-ma-ri nhơn lành. (LuLc 15:1-32)

Trong câu chuyện đó, chúng ta có được ba triết lý của cuộc đời.

Ai nấy trong cuộc đời đều sống theo một trong ba triết lý này.

1. “Những gì của anh là của tôi, vì thế tôi sẽ đoạt lấy nó để có nó”

2. Những thầy tế lễ và người Lê-vi: “những gì của tôi là của tôi và nếu bạn đang gặp hoạn nạn thì thật quá tệ. Tôi không chia sẻ bất cứ điều gì.”

3. Triết lý của người Sa-ma-ri nhân đức: “hỡi bạn đang gặp khốn khó, những gì của tôi là của anh. Anh cứ dùng nó đi nếu anh cần nó.” Đây chính là triết lý đã mang Phúc-âm đến khắp thế giới.


IV. NHỮNG NGƯỜI NAM VÀ NỮ ĐÃ ĐỔI NHỮNG GÌ THUỘC VỀ ĐẤT ĐỂ LÂÝ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TRỜI.


Trước khi sứ đồ Giăng viết sách Khải-huyền, lịch sử cho chúng ta biết việc sau đây:

1. 40.000 người theo đạo đã bỏ mạng sống vì đức tin nơi Chúa Jêsus.

2. Trước năm 1950, 50 triệu người tuận đạo đã bỏ mạng sống vì Chúa Jêsus. Trong thế hệ này, hơn 50 triệu người đã bỏ mạng sống của mình vì Chúa Jêsus.


V. SỰ SỐNG TRỌNG HƠN CỦA CẢI (VẬT CHẤT) (LuLc 12:15 )


Sự sống tuôn chảy từ mối tương giao khắng khít với Đức Chúa Trời.

1. Sống đế ban cho và phục vụ.

2. Bạn có thể ban cho mà không có tình yêu nhưng bạn không thể yêu mà không làm người ban cho.

Tình yêu không tìm kiếm những giới hạn nhưng tìm kiếm những lối thoát. Khi bạn ban cho bởi vì bạn không thể giúp đỡ nó thì bạn sẽ nhận lãnh bởi vì bạn không thể cản lại nó. Hãy để sự chống đối Đấng Christ càng ít càng tốt.

Ví dụ: cậu bé tại hội nghị các hội truyền giáo. Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Jêsus (HeDt 12:2 ).


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy thảo luận những lý do tại sao nhiều người keo kiệt?

Hãy thảo luận thái độ của những người Cơ-đốc nhân với con mắt có viễn vọng kính trong sự ban cho.

Hãy thảo luận tầm quan trọng của tiền bạc trong đời này và những hạn chế của nó.

Hãy thảo luận triết lý của ngươì Sa-ma-ri nhân lành và làm thế nào để áp dụng triết lý này trong cuộc sống của chúng ta?

Cái gì sẽ giúp bạn từ bỏ tinh thần chống đối Đấng Christ và cái gì sẽ giúp bạn chuyển vào tài khoản của bạn ở trên trời?


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy nghiên cứu Mat Mt 6:19-24 và ITi1Tm 6:6-12 và liệt kê ra những nguyên tắc sốngmàđã được dạy trong những phân đoạn Kinh Thánh đó liên quan đến của cải trầngian.

 
PHẦN 4: SỐNG VÀ CHO VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta đã học qua ba bài về đề tài quan trọng này. Bây gời tôi muốn đưa bạn từ cái đã biết đến cái chưa biết, từ những hạn chế của bạn đến những nguồn vô tận của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời siêu nhiên và việc Ngài sẽ có một gia đình siêu nhiên chỉ là tự nhiên mà thôi. Vậy tôi muốn nói về việc sống và cho vượt trên khả năng (những điều tưởng chừng không thể làm được).


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh Thánh: HeDt 10:35-11:1-6

“35 Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. 36 Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. 37 Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. 38 Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. 39 Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.”


“1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. 2 Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. 3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. 4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. 5 Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”


I. NHỮNG ANH HÙNG ĐỨC TIN


Trong Heb 11, từ “đức tin” được đề cập đến ít nhất là 22 lần. Đó là chương chứa đựng những anh hùng đức tin, đặc biệt là chỗ đức tin đã thay đổi hoàn cảnh. Trong HeDt 11:1 chúng ta tìm thấy định nghĩa của đức tin T.L Osborn nói: “Đức tin là giấy chủ quyền của bất động sản mà bạn đã muatrước khi bạn thấy nó.”

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người sống và cho vượt quá khả năng. Đời sống Cơ-đốc là một đời sống của đức tin từ khi được tái sanh đến khi lên Thiên đàng. Người có đức tin thấy những gì không thể thấy được, tin những gì không thể tin được và nhận lấy những gì không thể nhận lãnh được.

Tình yêu là cánh cửa và đức tin là chìa khóa.


II. ĐỨC CHÚA TRỜI LUÔN LUÔN CÓ MỘT DÂN TỘC ĐÃ SỐNG VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG


A. Những phép lạ tại Ai-cập và việc biển đỏ (XuXh 14:21, 22)

B. Đức Chúa Trời đã ban nước uống cho họ từ một vầng đá khô cứng (17:6)

C. Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã vượt sông Giô-đanh lúc mùa lũ bởi đức tin (Gios Gs 3:50)

D. Ghê-đê-ôn đã chiến thắng trong một cuộc chiến lớn chỉ với 300 người bởi đức tin (Cac Tl6:7)

E. Ê-li đã khiến lửa từ trời giáng xuống bởi đức tin (IVua 1V 18:1-46)

F. Đa-ni-ên đã dạo bước trong hang sư tử bởi đức tin (DaDn 6:1-28)


III. NHỮNG NGƯỜI SỐNG VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG TRONG THẾ KỶ 20


Đức tin nơi Đức Chúa Trời vẫn hoạt động tương tự trong ngày hôm nay.

• Phép lạ về con cá.

• Trận động đất ở Mexico City vào năm 1985.

• Một Y tá Cơ-đốc đã được di chuyển cách lạ lùng từ tầng 11 của một bệnh viện đến nơi an toàn cuả một căn hộ của mình.

• Phép lạ về xăng dầu ở Cu-ba.


IV. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG THÁCH THỨC MỖI CHÚNG TA SỐNG VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG


A. Lời hứa của Chúa (Gie Gr 33:3).

Sự thách thức của Chúa Jêsus cho Ma-ri và Ma-thê bên mộ La-xa-rơ (GiGa 11:40).

B. Sự thách thức của Chúa cho chúng ta (EsIs 54:1-3)

Đức Chúa Trời đang thách thức chúng ta tin cậy cho những phép lạ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Cần phải có đức tin để sống trong vương quốc của Ngài. Một đức tin mà chẳng hao tốn gì cả và chẳng mạo hiểm gì cả thì chẳng giá trị gì cả.


V. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG TÌM KIẾM NHỮNG CON NGƯỜI BAN CHO VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG


A. Một chiều kích sống mới.

B. Sự ban cho bởi đức tin sáng tạo.

Bạn tạo ra một lời hứa cho một điều gì đó mà bạn không có vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rồi bạn trông mong Đức Chúa Trời cung ứng điều đó cho bạn.

Đức Chúa Trời mong nuốn con người có đức tin. Nếu bạn không bước một bước nào nào thì Đức Chúa Trời sẽ không nhúc nhích gì cả.

C. Đức tin vâng phục (Cong Cv 3:6)

Câu chuyện về một phục nữ ở Kenya. Chúng ta chỉ sở hữu những gì chúng ta có thể ban cho. Chúng ta không được kêu gọi để sống bởi mắt thấy nhưng sống bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm cá nhân của Wayne Myers.


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn về một số trong những chứa ngại vật có thểngăn trở Cơ-đốc nhân sống vượt trên khả năng.

Làm thế nào để vượt thắng những cản trở đó?

Ngay bây giờ đây thì bạn có một dự án sứ mệnh nào không?

Hãy thực hành đức tin sáng tạo bằng cách tạo ra một lời hứa đức tin cho dự án đó. Cầu nguyện cho nhau.


TỰ NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu HeDt 11:1-40 và lập danh sách những ANH HÙNG ĐỨC TIN có trong chương đó. Hãy nói ra họ đã sống ra sao và mỗi người bởi đức tin đã đạt được những gì?

Ví dụ: A-bên (HeDt 11:4): Ông sống bởi đức tin và đã dâng hiến một của lễ đẹp lòng Chúa. Ông đã được Đức Chúa Trời xưng là công nghĩa. Hãy viết một ấn tượng cá nhân về thế nào bài học này đã thách thức bạn sống và cho vượt trên khả năng của mình.

 
PHẦN 5: ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ KHÔNG? ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ!


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta đã học về niềm vui của đời sống ban cho. Chúng ta cũng đã nói về việc ban cho vượt quá những gì chúng ta nghĩ là mình có thể làm được, để đức tin của chúng ta tạo ra những gì chúng ta muốn làm cho Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài.

Bây giờ, tôi muốn chúng ta nghĩ về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tin cậy, dựa nương bởi vì Đức Chúa Trời vĩ đại đủ để đáp ứng bất cứ điều gì mà đức tin của bạn đòi hỏi.


BỐ CỤC BÀI HỌC


Kinh Thánh: Thi Tv 78:9-20

“9 Con cháu Ép-ra-im cầm binh khí và giương cung, Có xây lưng lại trong ngày chiến trận. 10 Chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, Cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài, 11 Quên những việc làm của Ngài, Và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ cho chúng nó thấy. 12 Tại trong xứ Ê-díp-tô, nơi đồng bằng Xô-an, Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ chúng nó. 13 Ngài rẽ biển ra, làm cho họ đi ngang qua, Khiến nước dựng lên như một đống. 14 Ngài dẫn dắt họ, ban ngày bằng áng mây, Trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa.

15 Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, Ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. 16 Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra, Và làm cho nước chảy ra như sông. 17 Dầu vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài, Phản nghịch cùng Đấng Chí cao trong đồng vắng. 18 Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời, Mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. 19 Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời, Mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? 20 Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, Dòng chảy tràn; Ngài há cũng có thể ban bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư?”


Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy vô tín. Loài người giống như dân Y-sơ-ra-ên luôn luôn nghi ngờ Đức Chúa Trời.


I. CÂU CHUYỆN CỦA DÂN Y-SƠ-RA-ÊN.


Có rất nhiều dấu kỳ phép lạ tại Ai-cập và nơi Biển Đỏ.

Họ đã được dẫn đi bởi một đám mây và đã thấy nước chảy từ một vầng đá.

Họ nghi ngờ là không biết Đức Chúa Trời có nuôi dưỡng họ nỗi không? “Đức Chúa Trời có thể không?”

Đức Chúa Trời đã ban cho cho họ suốt 40 năm ròng rã: 4500 tấn ma-na mỗi ngày. Chim cút trong 30 ngày


II. THẾ GIAN VẪN CỨ GÂN CỔ KÊU LÊN: “ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ KHÔNG?”


A. Như họ thấy:

• Những kẻ say rượu ngoài đường phố.

• Những gái điếm.

• Những bệnh nhân vô phương cứu chữa.

B. Một người đàn ông khôn ngoan và một cậu bé.


III. NHỮNG LỜI CHỨNG VỀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


A. Từ Lời Đức Chúa Trời. EsIs 12:6; DaDn 4:3; Giop G 42:2; Gie Gr 32:17

B. Những lời Thiên sứ đã nói (LuLc 1:37)

C. Đức Chúa Trời tái xác quyết sự vĩ đại của Ngài. (Gie Gr 32:27)

Sự vĩ đại của Đức Chúa Trời trong nhiều phương diện.

1. Trong sự sáng tạo (SaSt 1:1; Thi Tv 147:4)

2. Trong sự cứu chuộc (II Cor 2Cr 5:17)

3. Trong sự cầu nguyện (Gie Gr 22:3; Mat Mt 7:7-11)

4. Trong sự nuôi dưỡng (Phi Pl 4:19; Mat Mt 6:33; Thi Tv 37:25)

Đức Chúa Trời có thể ! Đức Chúa Trời có thể chăm sóc con cái Ngài ! Ngài là thành tín!


IV. ĐỨC CHÚA TRỜI BÀY TỎ CHO BẠN BIẾT TÌNH YÊU, QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI.


- Nan đề của bạn không quá lớn đến nỗi Đức Chúa Trời không thể giải quyết được đâu.

- Gánh nặng của bạn không quá nặng đến nỗi Đức Chúa Trời không thể chữa lành được đâu.

- Bệnh tật của bạn không quá khó đến nỗi Đức Chúa Trời không thể chữa lành được đâu.

- Hãy tin cậy, vui mừng, phó thác và nghỉ ngơi.


V. ĐỨC TIN: PHẦN CỦA CHÚNG TA (HeDt 11:1, 6; Mac Mc 11:23, 24).


Đức Chúa Trời có thể trải một cái bàn trong đồng vắng được không?

A. Vâng, Đức Chúa Trời có thể!

Nhưng bạn phải đưa chân bước một bước bằng đức tin. Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta chuyển động trước khi Ngài chuyển động.

Đức tin nơi Đức Chúa Trời vẫn là hy vọng duy nhất cho thế giới này.

1. Đức tin không có hành động thì chết.

2. Đức Chúa Trời lớn hơn những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta giàu có hơn chúng ta tưởng vì chúng ta được kết chặt với Đức Chúa Trời của hoàn vũ. Bởi vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn những gì chúng ta tưởng nên chúng ta có thể làm hơn những gì chúng ta đã nghĩ là có thể.

B. Đức Chúa Trời có thể không?

Đức Chúa Trời có thể và Ngài sẽ! Vì chúng ta tin Ngài, hãy vương tới Ngài và tin cậy Lời Ngài.

Bạn không cần phải nương nhờ vào một người giàu có nào. Hãy ngữa trông Đức Chúa Trời là Đấng sở hữu đàn gia súc trên hàng ngàn đồi núi. Tất cả chúng ta đều có cánh cửa để đến với Cha trong Danh của Đấng cứu chuộc chúng ta. Chúng ta đừng giống dân Y-sơ-ra-ên là dân đã nghi ngờ Chúa. Đức Chúa Trời có thể thỏa đáp những nhu cầu của bạn.


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy hỏi nhau về nhu cầu cụ thể trong đời sống của từng thành viên trong nhóm của bạn mà có vẻ như là quá lớn hay quá thách thức ngay trong giờ phút này đây.

Hãy để từng người đưa ra một lời tuyên xưng đức tin về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời để giải quyết những nan đề đó. Mỗi thành viên hãy hiệp một ý với nhau trong sự cầu nguyện để Đức Chúa Trời vận hành trong những lãnh vực nhu cầu đó.


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy nghiên cứu Thi-thiên 78 và ghi chú những điểm sau:

1. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên

2. Sự đáp ứng của dân Y-sơ-ra-ên đối với Đức Chúa Trời.

3. Phản ứng của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên.

Những bài học mà bạn học được trong mối tương giao với Đức Chúa Trời từ Thi-thiên này là gì?bottom of page