top of page

GIẢI KINH THÁNH

May 10, 2023

SỰ XỨC DẦU

Chủ đề của việc xức dầu có thể đặc biệt thích hợp cho một thời gian khi nhiều người đang vươn ra vì lợi ích của cuộc sống khác và sự tìm kiếm...

SỰ XỨC DẦU

Mar 17, 2023

Ca-in và A-bên: “Có Được” và “Hư Không” - Hai Lối Sống

Trong sứ điệp đầu tiên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã mô tả hai lối sống trong sự sáng tạo của Ngài...

Ca-in và A-bên: “Có Được” và “Hư Không” - Hai Lối Sống
bottom of page