top of page

GIẢI KINH THÁNH

May 13, 2024

Khải Tượng Là Gì?

Khải tượng hay sự hiện thấy có nghĩa là sự nhìn thấy và nghe thấy những điều Chúa bày tỏ ...

Khải Tượng Là Gì?

Mar 6, 2024

Áp-ra-ham Có Thật Sự Nói Dối Không?

Hầu hết các vị giảng dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh ngày nay đều chê trách Áp-ra-ham, cho ông là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình; và lên án Áp-ra-ham là người nói dối...

Áp-ra-ham Có Thật Sự Nói Dối Không?

Feb 24, 2024

Linh Hồn Con Người Đi Đâu Sau Khi Chết?

Phần linh hồn của con người sẽ không chết nhưng đi về một nơi cư trú mà Đức Chúa Trời định sẳn cho họ...

Linh Hồn Con Người Đi Đâu Sau Khi Chết?

Sep 14, 2023

Giải Thích Ẩn Dụ Cây Vả Đâm Chồi Ra Lá

Một số nhà giải kinh cho rằng Chúa Jesus dùng ẩn dụ về cây vả để tiết lộ cho các môn đồ của Ngài biết về thời điểm Ngài sẽ trở lại trên đất...

Giải Thích Ẩn Dụ Cây Vả Đâm Chồi Ra Lá
bottom of page