top of page

GIÁO LÝ CĂN BẢN
39 bài học Giáo Lý Căn Bản của Cố Mục sư Đoàn văn Miêng

Jul 31, 2023

BÀI 1: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ LINH (GLCB)

Phao-lô nói: “Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào …” (II Ti-mô-thê 1:12). Chúng ta tin Đức Chúa Trời không phải là mê tín, tin cách mù quáng, song chúng ta tin Ngài vì chúng ta biết Ngài... 

BÀI 1: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ LINH (GLCB)

Jul 30, 2023

BÀI 2: ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI HIỆP MỘT (GLCB)

Đức Chúa Trời đã tự khải thị cho chúng ta qua một thời gian dài mà Kinh thánh còn ghi lại cách đầy đủ, là Ngài vốn có ba Ngôi, song hoàn toàn hiệp một...

BÀI 2: ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI HIỆP MỘT (GLCB)

Jun 29, 2023

BÀI 3: SỰ VĨNH CỬU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (GLCB)

Vĩnh cửu là đời đời, bất di bất dịch vô thủy vô chung. Nói một cách dễ hiểu là không bao giờ dời đổi, không đầu tiên mà cũng không cuối cùng, tức là không có lúc bắt đầu, cũng không có lúc chấm dứt, muôn đời vẫn y nguyên. Trong cả vũ trụ không có ai, không có gì vĩnh cửu, chỉ một mình Đức Chúa Trời là vĩnh cửu...

BÀI 3: SỰ VĨNH CỬU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (GLCB)

Jun 28, 2023

BÀI 4: SỰ TOÀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (GLCB)

Đức Chúa trời toàn năng hay Vô sở bất năng là Ngài làm được mọi sự. Ngài thách đố Áp-ra-ham và Sa-ra: “Há có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được chăng?” (Sáng 18:14)...

BÀI 4: SỰ TOÀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (GLCB)

Jun 27, 2023

BÀI 5: ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TRI (GLCB)

Con người là loài thọ tạo hữu hạn: Thấy, nghe, nói, làm đều ở trong một phạm vi hữu hạn, cả sự hiểu biết cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa vô hạn, tất cả mọi sự của Ngài đều vô hạn. Sự hiểu biết của Ngài cũng vậy, vì Ngài Toàn tri...

BÀI 5: ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TRI (GLCB)
bottom of page