top of page

DO-THÁI GIÁO

Hung Tran

Mar 17, 2023

Nhiều người chưa phân biệt các từ ngữ Do-thái, Hebrew và Israel. Họ tưởng ba từ ngữ đó đồng nghĩa...  Nhiều...

...người chưa phân biệt các từ ngữ Do-thái, Hê-bơ-rơ và Y-sơ-ra-ên. Họ tưởng ba từ ngữ đó đồng nghĩa.  


- Hê-bơ-rơ—người Trung Hoa gọi là Hy-bá-lai (“người vượt qua sông”) là tên của một giống người -Phil.3:5, Sáng 14:13, một loại tiếng nói.

- Y-sơ-ra-ên (“vương tử Đức Chúa Trời”) là tên của một nhân vật người Hê-bơ-rơ, Gia-cốp—và cũng là tên của một quốc gia, một vùng đất, một dân tộc.


Sau khi dân Y-sơ-ra-ên hồi hương từ chốn lưu đày Ba-by-lôn, họ thường được gọi là dân Giu-đa, vì lúc bấy giờ chi tộc Giu-đa nổi bật trong quốc gia Y-sơ-ra-ên phục hồi. Người Anh gọi dân Giu-đa là dân Jew, người Pháp gọi là dân Juif, người Trung Hoa phiên âm là dân Do-thái. Người Việt Nam thu thập từ ngữ Do-thái và kho tàng từ vựng của mình. Kể từ đó, thành ngữ “dân Do-thái” được dùng có ý nghĩa gần giống ý nghĩa của thành ngữ “dân Y-sơ-ra-ên”.

Kể từ thời hậu lưu đày, Chúa  dùng Nê-hê-mi phục hồi và củng cố sinh hoạt thờ phượng Đức Chúa Trời giữa dân Do-thái. Họ không bao giờ thờ hình tượng như trước nữa. Nhưng dần dần, họ xây dựng sinh hoạt tôn giáo của mình thành một hệ thống cuồng tín, gắt gao mà người ta gọi là Do-thái giáo (Jewish  hay Judaism).

Do-thái giáo được xây dựng trên luật pháp do Đức Chúa Trời ban cho với ba cột trụ:

Sự cắt bì, ngày Sa-bátcác quy tắc về chế độ ăn uống.

Ba điều nầy đều do Đức Chúa Trời ấn định:

- Sự cắt bì= Sáng 17:9-14;

- Ngày Sa-bát= Xuất 20:8-11;

- Chế độ ăn uống= Lê.11:.

Phao-lô nói ba cột trụ đó là những hình bóng của những điều hầu đến, Col. 2:16-17.

Phép cắt bì là hình bóng sự đóng đinh của Chúa Giê-xu Christ trong việc nó lột bỏ xác thịt, như báp-têm ngụ ý (Col. 2:11-12).

Ngày Sa-bát là tiêu biểu của Chúa Giê-xu Christ như sự an nghỉ cho dân của Ngài (Math. 11:28-30).

Chế độ ăn uống vật thánh sạch làm biểu hiệu những con người tinh sạch, hoặc những người không tinh sạch, là những người dân thánh của Đức Chúa Trời nên tiếp xúc và những người họ không nên tiếp xúc (Sứ 10:11-16, 34-35).

Một khi Christ đã đến, mọi hình bóng nầy đã được chấm dứt:

• Do đó, sự tuân giữ ngày Sa-bát đã bị Chúa Giê-xu thủ tiêu trong chức vụ của Ngài—Ngài cố ý vi phạm ngày Sa-bát nhiều lần- Math. 12:1-12.

• Các quy luật về chế độ ăn uống thánh đã được Đức Thánh Linh tiêu hủy trong chức vụ của Phi-e-rơ ( Sứ. 10:9-20). Phi-e-rơ tiếp xúc và ăn uống chung với những người mà Do-thái giáo gọi là không tinh sạch.

• Phép cắt bì được kể là hư không như sự khải thị được Phao-lô tiếp nhận trong chức vụ của ông (Gal. 5:6; 6:15).

Cuối cùng luật pháp, nền tảng của Do-thái giáo đã được Chúa Giê-xu Christ chấm dứt và thay thế - xem Rô. 10:4; Gal. 2:16.

Tóm lại Do-thái giáo với toàn bộ hệ thống của nó đã bị kết thúc.bottom of page