top of page

CHƯƠNG BẢY: TẠI SAO SA-TAN VẪN CÒN HÀNH ĐỘNG ?

Hung Tran

Jul 16, 2023

Sự hiện diện hay vắng mặt của Sa-tan trên sân khấu thế giới sẽ tạo nên một sự khác biệt rất lớn trong những hoạt động của con người...Sự...

...hiện diện hay vắng mặt của Sa-tan trên sân khấu thế giới sẽ tạo nên một sự khác biệt rất lớn trong những hoạt động của con người. Tuy nhiên, hiện nay Sa-tan không bị hạn chế trên mặt đất nầy. Những điều gian ác ngày càng gia tăng, lường gạt, vô luân, bạo tàn xảy ra khắp mọi nơi. Thật thế, khi Sa-tan bị đuổi khỏi Thiên Đàng và bị nhốt giam ở quả đất nầy thì cơn đại nạn với tất cả những sự khủng khiếp sẽ bùng nổ ra, và tội lỗi sẽ bộc lộ mặt thật của mình trong con người gian ác.


Kế đó, khi Sa-tan bị xiềng một ngàn năm, thế giới nầy sẽ kinh nghiệm được thời đại công chính và bình an giống như những ngày trước khi con người sa ngã. Sau thời gian một ngàn năm bình an ấy, Sa-tan được thả ra một ít lâu. Lúc bấy giờ sẽ có vô số những người nam, người nữ, dù họ hứa trung thành với Đức Chúa Trời trong kỳ một ngàn năm bình an, lại đi theo sự dụ dỗ của kẻ lừa dối để chống nghịch Đức Chúa Trời và họ sẽ bị lửa từ trời thiêu đốt trong trận chiến của Gót và Ma-gót.

Như vậy, tại sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan hành động trong thời buổi hiện tại? Đối với câu hỏi nầy chúng ta có thể trả lời như sau:

- Những kẻ thù của Đức Chúa Trời đã tuyên bố một số điều, và tất cả những lời tuyên bố nầy đã và đang được thử nghiệm. Mặc dù dùng hết sức mình để hoàn tất các lời tuyên bố đó, nhưng kết quả cho thấy những bằng chứng to lớn về sự thất bại của Sa-tan ngày càng rõ nét. Khi bản báo cáo chấm dứt, toàn thế giới gian ác, bao gồm các lực lượng của Sa-tan sẽ bị ngậm miệng và vô số người chưa được tái sanh sẽ nhìn nhận mình là những tội nhân.

Trong bản cáo trạng đó, rõ ràng là con người tự định tội cho mình trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp được ban ra để mọi miệng đều phải nín lặng, những con người bây giờ tìm cách tránh né một số điều, thì những ngày đến họ phải đối diện, không ai tránh khỏi bản cáo trạng nầy.

Mặc dù hiện nay Đức Chúa Trời đã sử đoán một số người chưa được tái sanh, nhưng bản ấy chưa được thi hành. Không có ân điển trong ngày thạnh nộ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không giữ sự giận của Ngài cho đến đời đời.


- Hiện nay Sa-tan vẫn còn hành động trên thế giới nầy, có nghĩa là Cơ-đốc nhân vẫn còn trực diện với một cuộc chiến chống lại tội lỗi và Sa-tan. Nhờ sự tham gia vào cuộc chiến mà Cơ-đốc nhân được học cách trở thành người đắc thắng qua quyền năng của Đấng Christ.

Không có cách nào khác để một tín đồ phát triển cá tính của mình cho bằng cách nầy. Hơn nữa, Cơ-đốc nhân được để lại tại trần thế để làm chứng mà người ấy luôn luôn bị chống đối kịch liệt. Khi người ấy làm chứng và phục vụ Chúa trong những khả năng khác, thì người ấy đã để dành cho mình những của báu trên trời và mão triều thiên làm phần thưởng, tất cả những điều nầy đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Trong trường hợp của Gióp, Sa-tan có ích cho Đức Chúa Trời trong sự trưởng thành của Cơ-đốc nhân. Sa-tan muốn đem những thử thách đến cho con cái Đức Chúa Trời với mục đích làm cho họ lui đi, trái lại, Ngài cho phép điều đó xảy ra, không phải để làm cho Cơ-đốc nhân thất bại, mà là để cho họ lớn lên và mạnh mẽ hơn, và càng giống Đấng Christ hơn. Dù Sa-tan có ý xấu trong việc thử thách, nhưng Đức Chúa Trời lại khiến tất cả những điều ấy đem lại ích lợi. Sự thật ấy cũng được nhìn thấy trong cuộc đời của Phi-e-rơ, khi Chúa Jesus cảnh cáo ông rằng: Sa-tan đòi  sàng sẩy ông. Chúa nói tiếp, Ngài đã cầu nguyện cho ông và khi ông trải qua cuộc thử nghiệm nầy ông sẽ phục vụ Chúa đắc lực hơn và ông có thể làm cho anh em mình mạnh mẽ.

Trong vũ trụ nầy không có quyền lực nào hay cá nhân nào mà không phải là đối tượng của Đức Chúa Trời. Ngay chương đầu của loạt bài nầy, chúng ta nói rằng Ngài đang cai quản cả vũ trụ nầy, dù chúng ta không thể giải thích lý do tại sao việc nầy, việc nọ xảy ra trong đời sống mình, nhưng chúng ta biết chắc một điều là tất cả những điều đó phù hợp trong chương trình của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta hoàn toàn đầu phục sự dẫn dắt của Ngài thì mọi chi tiết trong cuộc sống chúng ta đều thích hợp với ý muốn của Ngài. HALÊLUGIA  ./.bottom of page