top of page

CHƯƠNG MỘT: CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN

Hung Tran

Jul 24, 2023

Phản ứng của các Cơ-đốc nhân đối với chiến trận thuộc linh luôn luôn khác biệt...Phản...

...ứng của các Cơ-đốc nhân đối với chiến trận thuộc linh luôn luôn khác biệt. Vài người cho rằng đó là một đề tài buồn bã, nhàm chán, không giữ được sự vui mừng vốn là đặc tính chính yếu của đời sống Cơ-đốc nhân. Những người khác dường như xem vấn đề đau khổ ấy cũng có một ít thú vị, họ trở thành tự thương hại mình trong khi ở giữa những gáng nặng mà mình phải mang.

Thái độ nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe thuộc linh cả. Những điều nầy cũng tương đương với thái độ chối từ rằng cuộc chiến thuộc linh ấy không diễn ra, hoặc thái độ cho rằng có cuộc chiến ấy nhưng mình không biết. Tất cả phản ứng sai lầm ấy làm cho Sa-tan hài lòng, nhưng lại cản trở mục đích của Đức Chúa Trời trong chúng ta và qua chúng ta.

Cách đây mấy năm tôi biết rất ít, hoặc chẳng biết chút gì về điều nầy. Vài người đến nhờ tôi giúp đỡ nhưng tôi chẳng có gì giúp họ cả, ngay lúc tôi khuyên lơn họ, tôi thành thật tin rằng mình đã giúp họ, nhưng bất chợt tôi nhận ra rằng Cơ-đốc nhân đang ở giữa cuộc chiến thuộc linh mà tôi lại biết quá ít hay chẳng biết chút gì về điều ấy cả.

Mặc dù bất mãn và lằm bằm, nhưng ở trong đồng vắng dân Y-sơ-ra-ên đã hoàn tất nhiều điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. 40 năm huấn luyện rất cần thiết trước khi dân tộc nầy bước vào Ca-na-an và hứa hẹn đi vào một cuộc chiến đòi hỏi phải chinh phục xứ, chính chân lý nầy đã thức tỉnh tôi về sự kiện là Chúa sẽ không sử dụng tôi hoàn toàn nếu tôi không tham dự vào cuộc chiến thuộc linh chống nghịch các lực lượng gian ác cách thông minh và hết lòng.

Bởi ân điển của Đức Chúa Trời bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu điều nầy. Tuy nhiên không phải vì thiếu chân lý nầy ngay từ đầu chức vụ ,mà những năm đầu tiên của tôi vô ích. Tôi đang tham dự vào cuộc chiến dù tôi có biết hay không. Đức Chúa Trời không chờ đợi cho đến khi đầy tớ của Ngài hiểu hết tất cả các chi tiết của đời sống Cơ-đốc nhân rồi Ngài mới dùng, khi chân trời thuộc linh của chúng ta rộng mở và sự hiểu biết của chúng ta gia tăng thì chúng ta càng trở nên hửu dụng cho Đức Chúa Trời, và bước đi trong sự vâng lời cũng như đầy đức tin để làm theo ý muốn Ngài.


THỰC CHẤT CỦA CUỘC CHIẾN THUỘC LINH


Trước hết chúng ta phải công nhận rằng cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra Sách Ê-phê-sô, các người nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng đây là cuốn sách chứa đựng chân lý cao nhất liên quan đến Hội Thánh Đấng Christ, là sách nhấn mạnh đến cuộc chiến chúng ta đang khảo sát ở đây.

Sau khi nói đến những giai đoạn khác nhau của đời sống Cơ-đốc nhân trên đất, vị Sứ Đồ đã được cảm động kết luận điều nầy: 10 Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.“ (Ê-phê-sô 6:10 -12 ).

Câu 12 được bản dịch mới của thế kỷ 20 diễn ý như sau: ”Vì chúng ta không chiến đấu nghịch với những kẻ thù có thân thể và máu huyết, nhưng chiến đấu chống lại các quyền lực gian ác đang tể trị chốn tối tăm chung quanh chúng ta và nghịch với các tà linh gian ác ở trên cao.“


KHÍA CẠNH THUỘC LINH CỦA CUỘC CHIẾN.


Chúng ta thường có khuynh hướng bỏ qua khía cạnh trận chiến thuộc linh của chúng ta. Ta thường chiến đấu trên bình diện xác thịt, người nầy chống nghịch người khác, hay tổ chức nầy chống đối tổ chức kia.

Tôi cũng có một số lý do để phản đối một người và phương pháp của họ, nhưng công việc của tôi không phải là chiến đấu nghịch cùng con người. Trách nhiệm của tôi là nghịch với ma quỷ, kẻ làm cho con người đi khỏi con đường công chính.

Chúng ta đang chiến đấu chống lại quyền lực thù nghịch của Đấng Christ, nếu chúng ta học biết cách chống cự nó trong ân điển và sức lực của Cứu Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta cũng đắc thắng nó dễ dàng.


ĐỨC CHÚA TRỜI TỂ TRỊ HOÀN VŨ


Chỉ một mình Đức Chúa Trời nắm tất cả uy quyền. Trong (Đa-ni-ên 4:35) chúng ta thấy: ”Hết thảy dân cư trên đất đều cầm như là không có, Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa dân cư trên đất. Chẳng có ai cản tay Ngài mà hỏi rằng: Ngài làm chi vậy.“

Sa-tan chỉ là một loài thọ tạo, sự sống và quyền lực của nó tùy thuộc nơi Đấng tạo hóa, kẻ ác chẳng làm chi được nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Kinh thánh chép rằng: ”Đức Chúa Trời Tạo dựng mọi sự theo ý muốn tốt lành của Ngài.“ (Ê-phê-sô 1:11).

Trong sách Gióp chúng ta thấy rõ ràng là Sa-tan có quyền trên từng chi tiết và trên từng con người. Đồng thời chúng ta cũng thấy ngay rằng nó không thể làm gì được nếu không được phép của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong việc thử thách Gióp, Sa-tan không được phép vượt quá hạn định mà Đức Chúa Trời cho phép. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thế giới nầy đang ở dưới sự quản trị của Sa-tan (1Giăng 5:18).

Lực lượng của Sa-tan được mô tả là vua chúa của thế gian mờ tối nầy, nhưng nó không được phép cai trị vũ trụ. Nhưng đối với quyền năng bảo tồn của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan không thể nào cản trở được dù chỉ một phút .(Nê-hê-mi 9:6) có chép: "Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng-nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ-binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo-tồn những vật ấy, và cơ-binh của các từng trời đều thờ-lạy Chúa.“

Sa-tan đắc thắng con người tại vườn Ê-đen, và nó được phép cai trị trên trái đất nầy kể từ ngày đó. Dầu vậy, nó cũng chỉ được phép cai trị trong một thời gian có hạn mà thôi. Thời kỳ phán xét của Sa-tan gần đến, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị xiềng và bị quăng vào vực sâu không đáy. Cuối thời kỳ 1.000 năm trị vì của Đấng Christ, nó sẽ được thả ra ít lâu rồi nó lại bị quăng vào hồ lửa nơi dành riêng cho nó và các sứ giả của nó (Ma-thi-ơ 25:41; Khải-huyền 20:10).   


QUYỀN LỰC HẠN CHẾ CỦA SA-TAN.


Sa-tan có quyền, nhưng không có tất cả mọi quyền hành. Nó khôn ngoan nhưng không có tất cả sự khôn ngoan. Cùng một lúc nó không thể hiện diện khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời, Sa-tan chỉ có thể ở một nơi trong một thời gian như bất cứ tạo vật nào. Tuy nhiên, nó có một lực lượng Quỷ sứ rất hùng hậu ở dưới quyền điều khiển của nó, và qua chúng, Sa-tan biết được phần lớn những điều xảy ra trên thế giới nầy. Dù ảnh hưởng nó bao trùm cả thế giới, nhưng nó cũng chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời.

Để chống lại các lực lượng gian ác dưới quyền điều khiển của Sa-tan, thì Đức Chúa Trời cũng có các Thiên sứ đang bảo vệ những kẻ thừa hưởng sự cứu chuộc. Vì thế ta thấy ảnh hưởng trên cuộc chiến thuộc linh không hạn chế trên lực lượng gian ác.

Tác giả Thi Thiên cho biết rằng: ”Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung-quanh những kẻ kính-sợ Ngài, Và giải-cứu họ.“ (Thi-thiên 34 :7).

Đây không phải là sự tưởng tượng của các nhà thơ, nhưng đây là sự kiện có thật. Bên-ha-đát sai một đạo binh lớn đến đô than để bắt Ê-li-sê, tôi tớ của Đức Chúa Trời. Đạo binh lớn nầy vây quanh Đô-than trong ban đêm, nên buổi sáng khi đầy tớ Ê-li-sê thức dậy, thấy kẻ thù vây quanh thành bèn thất kinh mất vía. Người đầy tớ vội vàng báo tin cho Ê-li-sê, ông bảo đừng sợ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: ”Đoạn, Ê-li-sê cầu-nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi-tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung-quanh Ê-li-sê.“ (II VUA 6:17).

Những Thiên sứ của Đức Chúa Trời đang bảo vệ đấng tiên tri. Đây là một trong những điều không thấy được mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta thấy, nhưng điều đó ghi lại để an ủi và khuyến dục ta đừng thất vọng khi chúng ta đang đối diện với những kẻ có quyền lực hung bạo. Trong cơn giận dữ hốt hoảng, lúc Phi-e-rơ dùng gươm chém đứt vành tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm trong vườn ghết-sê-ma-nê thì Chúa Jêsus đã cảnh cáo ông phải cất gươm ngay đi, vì ”Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập-tức cho ta hơn mười hai đạo thiên-sứ sao? (lữ đoàn: legions) ”(Mat 26:53). Dù Đức Chúa Trời thấy không cần thiết để sai phái số lượng lớn Thiên sứ dưới quyền điều khiển của Ngài để giúp đỡ loài người, nhưng Ngài vẫn ban một số vừa đủ để khích lệ chúng ta. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy có một sự tương ứng giữa những lực lượng thuộc linh tham dự cuộc chiến nầy. Tuy nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến nầy, nhưng chúng ta không được phép coi thường nó. Chúa dạy chúng ta phải khôn ngoan và dè giữ vì kẻ thù chúng ta như “như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8)

Chữ “dè giữ“ liên hệ đến sự sáng suốt của tâm trí, đến nỗi chẳng có lý do gì khiến chúng ta ngạc nhiên trước những ngón đòn tấn công của Sa-tan. Cứu Chúa chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện và chớ hề mỏi mệt. Vì thế, khi chúng ta đặt sự dè giữ dưới quyền điều khiển của Đấng Christ thì chúng ta đã đắc thắng hơn phân nữa rồi. Đây là một cuộc chiến chủ động, chớ không phải thụ động. Tuy nhiên không phải vì cớ chúng ta ở về phía Chúa Jêsus – phía đắc thắng – mà chúng ta chẳng cần biết gì về phía đối phương Sa-tan.

Thật sự nó không thể nào cắn nuốt hết mọi người nó ghét, nhưng nó có thể gạt gẫm họ và làm cho họ trở nên người ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chống cự ngay bằng đức tin, phải bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời và phải liên tục gắn liền với lời của Ngài.bottom of page