top of page

THUYẾT TIẾN HÓA
Tác giả: Dr. Jobe Martin

Apr 10, 2023

LỜI GIỚI THIỆU

Thuyết Tiến Hóa
Tác giả: Dr. Jobe Martin

LỜI GIỚI THIỆU

Apr 7, 2023

CHƯƠNG 1

Sự tiến hóa kéo dài hàng tỉ năm hay là sự sáng tạo trong sáu ngày, mỗi ngày 24 giờ? Cái nào đúng? ...

CHƯƠNG 1

Apr 5, 2023

CHƯƠNG 2

Nhiều giáo sư dạy khoa học tại các trường đại học chẳng bao giờ nói với sinh viên của mình là thuyết tiến hóa từ một tế bào đến một con người chỉ dựa trên những giả thuyết...

CHƯƠNG 2

Apr 3, 2023

CHƯƠNG 3

Các nhà tiến hóa nói họ không biết các “loài” đã ra đời cách nào. Như vậy bạn tin ai? Tin Chúa hay những nhà tiến hóa? Tôi cho là chỉ có Chúa đáng được tôn vinh!...

CHƯƠNG 3
bottom of page