top of page
LẼ THẬT THỜI ĐẠI
jesus-3279880_1920.jpg
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
(II Ti-mô-thê 3:16)
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” 
(Hê-bơ-rơ 4:12)

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường-lối tôi.” 

(Thi-thiên 119:105)

bottom of page